Podmínky ochrany osobních údajů pro firmy

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní informace Správcem vašich osobních údajů je společnost Coolcan s.r.o.Dělnická 213/12, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha , identifikační číslo: 03324079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 230399/MSPH (dále jen "správce").

Kontaktní údaje správce:

Název: Coolcan s.r.o.

Adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7- Holešovice

E-mail: tvuj@coolcan.cz

Telefon: +420 732 370 570

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o vás, které vás identifikují nebo mohou identifikovat, například jméno, identifikační číslo, adresa, nebo jiné osobní údaje.

2. Zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo které získal na základě plnění vaší objednávky. Jedná se především o identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zákonně za účelem: - plnění smlouvy mezi vámi a správcem, - poskytování přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení a newsletterů) na základě oprávněného zájmu správce, - poskytování přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení a newsletterů) na základě vašeho souhlasu. Neprobíhá žádné automatické individuální rozhodování na základě vašich osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu.

4. Doba uchovávání údajů Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění smlouvy mezi vámi a správcem a pro uplatňování nároků vyplývajících ze smluvního vztahu (maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu). Pokud jste udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, budou tyto údaje uchovávány nejdéle 2 roky od udělení souhlasu.

5. Příjemci osobních údajů Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, které jsou zapojeny do plnění smlouvy mezi vámi a správcem. Patří sem například dodavatelé služeb nezbytných pro provoz webového serveru, doručovatelé zásilek nebo platební brány pro provedení platby. Tyto třetí strany jsou povinny chránit vaše osobní údaje a mohou je použít pouze za účelem plnění svých povinností vůči správci. Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) ani mezinárodním organizacím, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo kdy je to vyžadováno zákonem.

6. Vaše práva Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, opravu nebo výmaz těchto údajů, omezení zpracování nebo podat námitku proti zpracování. Máte také právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit kontaktováním správce prostřednictvím v tomto dokumentu uvedených kontaktních údajů. Pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platné zákony o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Dobrovolnost poskytnutí údajů Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro plnění smlouvy a poskytování služeb. Bez poskytnutí těchto údajů nebude správce schopen plnit své závazky vůči vám.

8. Automatizované rozhodování Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, které by mělo právní nebo podobně významný vliv na vás.

9. Zabezpečení osobních údajů Správce se zavazuje zajistit vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. K tomuto účelu správce používá technická opatření, jako jsou antivirové programy, šifrování, zálohování, hesla a další, pro zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů ve fyzické i elektronické podobě. Přístup k osobním údajům je povolen pouze osobám, které jsou pověřené správcem.

10. Souhlas s podmínkami Odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se podmínkami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi v celém rozsahu. Váš souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů je vyjádřen zaškrtnutím políčka v internetovém formuláři případně okamžikem odeslání objednávky správci. Tímto potvrzujete, že jste seznámen/a se podmínkami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi v celém rozsahu. Správce má právo změnit tyto podmínky. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

V Praze dne 01.6.2024, verze 2.0