Reklamační řád společnosti Colognia press, a.s.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží společnosti Colognia press, a.s., identifikační číslo: 261 86 292, se sídlem Kolín 4, Havlíčkova 844, PSČ 280 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6634 (dále jen „prodávající“) prostřednictvím e-shopu WEB2PRINT provozovaného na adrese www.coolcan.cz (dále jen „e-shop“).

1. Záruka za jakost

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, (a) má věc vlastnosti, které se strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího, (b) se věc hodí k účelu, pro který její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (c) věc je v odpovídajícím množství, nebo hmotnosti a (d) že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat zboží, které přejímá, jeho úplnost a nepoškozenost obalu.
 3. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalu podle přepravního listu.

2. Způsob uplatnění reklamace

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musejí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v jeho provozovně na adrese sídla prodávajícího, popř. zaslání zakoupeného zboží na adresu prodávajícího.
 3. Prodávající je povinen zajistit přítomnost osoby pověřené přijímat reklamace po celou provozní dobu u prodávajícího, tj. od 8:00 do 16:00 ve dnech pondělí - pátek.
 4. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 5. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
 6. Kupujícímu musí být reklamace, včetně odstranění vady, vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s § 605 Občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná, pokud je kupujícím podnikatel.
 7. Kupující se může o výsledek reklamace informovat osobně na adrese provozovny prodávajícího v jeho sídle, nebo na zákaznické telefonní lince prodávajícího.
 8. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady, předat zboží celé, nepoškozené, nijak neupravované, odpovídající základním hygienickým zvyklostem a předpisům. V opačném případě může prodávající reklamaci odmítnout.
 9. Při uplatnění reklamace obdrží kupující reklamační protokol - potvrzení o převzetí zboží k vypořádání reklamace obsahující informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

3. Práva kupujícího z vadného zboží

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku 1.1 tohoto reklamačního řádu., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části zboží, může kupující požadovat jen výměnu této části, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
 4. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.
 5. Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.
 6. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2019 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Prodávající může jednostranně měnit podmínky reklamačního řádu.

Formulář pro uplatnění reklamace (PDF)