Všeobecné obchodní podmínky pro firmy („VOP“)

OBCHODNÍ UJEDNÁNÍ

1. ÚVOD

1.1 Tyto obchodní ujednání se stávají nedílnou součástí smlouvy nebo objednávky mezi námi (Dodavatelem) a Vámi Zákazníkem. Společnost Dodavatele je registrována v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 230399/MSPH. Tyto obchodní ujednání se budou označovat jako "OU".

1.2 Dodavatel je společnost Coolcan s.r.o., která sídlí na adrese Dělnická 213/12, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha.

1.3 Zákazník podle této dohody může být buď osoba podnikající, ať již jako právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, nebo osoba nepodnikající – spotřebitel.

1.4 Podnikatelem je osoba, která pracuje na vlastní pěst, je zodpovědná za svou práci a dělá to za účelem vydělávání peněz. Podnikatelem je také každý, kdo uzavírá smlouvy související s vlastním podnikáním nebo vykonáváním povolání, nebo kdo jedná za podnikatele. Pokud zákazník uvede své identifikační číslo při objednávce, znamená to, že je považován za podnikatele ve vztahu k dodavateli a platí pro něj pravidla určená pro podnikatele v těchto OU.

1.5 Spotřebitel je každý, kdo nakupuje věci nebo služby pro své osobní potřeby a nenakupuje je za účelem podnikání nebo v rámci svého zaměstnání.

1.6 Produkt je nealkoholický nebo alkoholický nápoj včetně obalu a jeho potisku.

2. POPTÁVKA

2.1 Vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí těmito OU a dodavatelem potvrzenou objednávkou.

2.2 Zákazník zašle svoji poptávku e-mailem jirka@coolcan.cz, popř. prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách objednatele.

Zákazník může dodavatele kontaktovat i jinak, např. telefonicky, ale v takovém případě musí být obsah komunikace zaznamenán také písemně nejlépe prostřednictvím e-mailu nebo vyplněním elektronického formuláře – pro případ rozporů má písemný záznam přednost.

2.3 Zákazník, bude-li podnikatelem, předloží dodavateli na požádání své identifikační údaje, jako jsou např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo osvědčení o přidělení IČO.

3. CENOVÁ NABÍDKA

3.1 Dodavatel poté pošle zákazníkovi cenovou nabídku („nabídka“), a to se všemi nezbytnými údaji pro poskytnutí produktu.

3.2 Nabídka je vytvořena na základě informací, které zákazník uvedl ve své poptávce. Minimální požadavky na poptávku produktu zahrnují typ nápoje, název, tvar (vč. velikosti), rozměr rozkresu/plátna, materiál, množství, počet barev, grafickou předlohu, způsob aplikace, použití a požadovaný termín dodání.

3.3 Zákazník může platit náklady spojené s přípravou výroby, zejména za tiskové formy a výsekové nástroje. O tom ho dodavatel bude v nabídce informovat.

3.4 Ceník je nastavený na standardní produkt – odchylky od standardního produktu znamenají i změnu ceny.

3.5 U nestandardních materiálů (speciální zušlechtění – např. studená ražba, speciální barvy – laky), které nejsou běžně nabízeny dodavatelem, je často požadováno minimální odběrové množství. Zákazník informaci o minimální odběrovém množství obdrží v nabídce. Volba nestandardních materiálů je součástí vyjednávání parametrů objednávky. Pokud zákazník potvrdí nabídku s nestandardními materiály, je povinen odebrat minimální odběrové množství do 3 měsíců od naskladnění na materiálový sklad dodavatele. Pokud tato lhůta uplyne, materiál bude odeslán na adresu zákazníka a bude vyfakturován za nákupní cenu materiálu a dopravu.

3.6 Údaje v nabídce označené jako „povinné“ musí být implementovány do návrhu grafiky a jelikož jde většinou o zákonné požadavky nebo o právem chráněné údaje, nelze se od nich odchýlit (a to ani co do velikosti písma, použitých fontů, zvýraznění, piktogramů, log, obsahu apod.) v opačném případě plnění nebude možné poskytnout. Povinné údaje může implementovat vlastními silami přímo zákazník nebo může využít placených služeb dodavatele.

3.6.1 Bude-li zákazník implementovat povinné údaje vlastními silami, obdrží od dodavatele prostřednictvím e-mailu informace o povinných údajích, které musí být součástí obalu produktu. V takovém případě nese zákazník plnou odpovědnost za správnost a úplnost povinných údajů včetně jejich umístění na obalu. Obdobně nese zákazník plnou odpovědnost za správnost a úplnost povinných údajů včetně jejich umístění na obalu v případě, že si povinné údaje chce zákazník dodat sám.

3.6.2 Bude-li zákazník chtít implementovat povinné údaje od dodavatele, dodavatel zákazníkovi může vyjít vstříc. Zákazník musí akceptovat definovaný rozkres plátna pro daný typ produktu. Implementace v takovém případě zahrnuje umístění povinných údajů do zákazníkem vybraného rozkresu plátna. Dodavatel v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za grafické vyobrazení povinných údajů požadovaných zákazníkem (např. volbu barev, formátů, tvaru a velikosti textu apod.) stejně jako za jakékoliv úpravy těchto údajů ze strany zákazníka.

3.7 Aby plnění mohlo být řádně poskytnuto, zákazník předá dodavateli všechny potřebné podklady a bude spolupracovat při specifikaci všech parametrů produktu, včetně úplných tiskových dat, dalších výrobních podkladů, korektur, vzorů, způsobu dopravy (prostřednictvím zvoleného dopravce nebo osobní odběr), dodací adresu a další podmínky dodávek, pokud se tak již nestalo. Bude-li to dodavatel vyžadovat, je podmínkou poskytnutí plnění i proplacení zálohové faktury. V opačném případě má dodavatel právo nezahájit nebo byla-li již zahájena, potom pozastavit výrobu produktu a prodloužit dobu plnění nebo plnění zcela nebo zčásti odmítnout. Povinnost zákazníka uhradit dodavateli jím vynaložené náklady tím nejsou nijak dotčeny.

3.8 Dodavatel může nezahájit poskytnutí plnění nebo plnění přerušit také v případě, kdy zákazníkem dodané podklady porušují platné právní předpisy nebo jsou jinak nevhodné (např. obsahují sexuálně explicitní materiál, jsou obscénní nebo svým vyobrazením nebo obsahem mohou vzbuzovat pohoršení, propagují hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, šíří nenávist, antisemitismus, vyvolávají předsudky apod.) Povinnost zákazníka uhradit dodavateli jím vynaložené náklady tím nejsou nijak dotčeny.

4. POTVRZENÁ OBJEDNÁVKA

4.1 Bude-li zákazník souhlasit se všemi parametry nabídky a nebude mít žádné výhrady, odešle dodavateli objednávku. Dodavatel takovou objednávku zákazníkovi potvrdí a na základě potvrzené objednávky přistoupí dodavatel k realizaci plnění (tj. výrobě produktu nebo poskytnutí služeb). Naopak jakákoliv výhrada znamená, že je třeba, je-li to možné, se na jejich zapracování dohodnout a proces zaslání objednávky ze strany zákazníka a potvrzení objednávky ze strany dodavatele opakovat.

4.2 Všechny parametry produktu jsou specifikovány v cenové nabídce a autorských korekturách, které jsou předloženy zákazníkovi ke schválení před první realizací výroby produktu. Zákazník bere na vědomí, že podklad bude podložen bílou barvou, aby výsledný design produktu nebyl metalický. Bude-li zákazník i přesto chtít metalický efekt, musí to dodavateli prokazatelně sdělit nejpozději při autorských korekturách. V takovém případě bílý podklad nebude použit.

4.3 Smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká potvrzením (elektronické) objednávky dodavatelem.

4.4 Dodavatel má právo vystavit zálohovou fakturu v plné výši, před zadáním produktu do výroby – samotná výroba není vázána na zaplacení a bude-li výroba zahájena dříve, je zákazník povinen uhradit cenu v plné výši.

5. VÝROBA

Stručné shrnutí Realizace produktu začíná až poté, co obě strany potvrdí smlouvu (objednávku) a potvrdí si autorskou korekturu. Pro uzavření smluvního vztahu je nezbytná cenová nabídka, kterou dodavatel zašle na základě písemné poptávky zákazníka s požadavky na produkt. Zákazník na základě nabídky odešle objednávku, a to s dohodnutými parametry a podrobnostmi dle OU. Potvrzením objednávky dodavatelem je smlouva uzavřena. Samotná realizace začíná po překontrolování a potvrzení autorské korektury zákazníkem. Dodavatel může vystavit zálohovou fakturu v plné výši. Proplacení zálohové faktury může být podmínkou pro zahájení výroby.

5.1 Dodávaný produkt bude vyroben a dodán s ohledem na možnosti příslušné výrobní technologie a potvrzené parametry objednávky, po odsouhlasení autorských korektur.

5.2 Pokud se obě strany dohodnou na zrušení smlouvy, zákazník musí zaplatit dodavateli veškeré prokazatelné náklady, které byly dosud vynaloženy na realizaci plnění. Tato částka nepřekročí celkovou dohodnutou cenu smlouvy nebo náklady předvídané těmito OU, případně náklady vzniklé dodatečně (např. cena skladování).

5.3 Dodavatel se může vzhledem k výrobním možnostem odchýlit od specifikovaného množství, které zákazník požaduje, maximálně o 5 % z celkového objemu zakázky pro jednu položku. Zákazník je povinen přijmout a zaplatit cenu za skutečně dodané množství, které splňuje toto kritérium.

5.4 Bude-li si zákazník přát expresní výrobu lze mu za poplatek dle ceníku vyhovět. Expresní výroba je možná jen, dovolí-li to výrobní kapacity dodavatele nebo jeho partnerů.

6. DODÁNÍ

6.1 Dodavatel dodává produkt zákazníkovi v dohodnutém termínu. Zákazník bere na vědomí, že termín je stanoven orientačně a může se změnit s ohledem na výrobní kapacity partnerů dodavatele. O tom bude zákazník včas informován.

6.2 Nebezpečí škody na produktu přechází na zákazníka podle dohodnutých podmínek zpravidla okamžikem předání produktu zákazníkovi, není-li stanoveno v těchto OU jinak nebo není-li mezi dodavatelem a zákazníkem písemně dohodnuto jinak. Při prodlení dodavatele s dodáním produktů a nebyli zákazník informován o novém termínu dodání dle odst. 6.1, může zákazník účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení, max. však do výše 20% s ceny plnění jehož dodání je v prodlení.

6.3 Standardní dodací podmínky jsou stanoveny podle INCOTERMS 2020 jako EXW, pokud není stanoveno jinak v nabídce dodavatele. Pokud zákazník zajišťuje dopravu svým dopravcem na svůj účet, musí to uvést v objednávce. Předáním zboží dopravci přechází nebezpečí škody na zákazníka. Pokud zákazník neoznámí, že sám odebere zboží v provozovně dodavatele, dodavatel může zvolit vhodný způsob dopravy do sídla zákazníka. V tomto případě dodavatel zajišťuje dopravu a náklady s tím spojené nese zákazník.

6.4 Dodavatel dodává celé objednané množství najednou. Pokud zákazník žádá o částečné dodávky, dodavatel mu může účtovat poplatek za skladování a za dopravu každé samostatné dodávky.

6.5 Zákazník je povinen zkontrolovat dodaný produkt při převzetí, a to zejména zda je úplné a zda nemá poškozený obal a případné neshody ihned oznámit dodavateli. Zákazník má právo poškozenou nebo neúplnou zásilku nepřevzít. Reklamace produktu poškozeného při dopravě se řídí podmínkami zvoleného dopravce.

6.6 Pokud je dohodnuto vrácení logistického obalu, musí to zákazník udělat dle dohodnutých podmínek. Pokud obaly nejsou vráceny, dodavatel může účtovat jejich plnou cenu.

6.7 Pokud je zákazník v prodlení s platbou více než 3 pracovních dnů, dodavatel může pozastavit výrobu a dodávky až do okamžiku úhrady. Lhůty plnění začínají běžet znovu po zaplacení poslední dlužné částky.

6.8 Pokud zákazník nevyzvedne produkt včas z důvodů na jeho straně, dodavatel mu může zboží buď poslat a fakturovat, nebo ho ponechat ve skladu za poplatek. Poplatek je stanoven na 300 Kč za měsíc a jednu skladovací pozici tj. např. 1 paleta.

7. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1 Dodavatel nenese odpovědnost za nesrovnalosti v zadání (objednávce, podkladech), pokud na ně zákazník písemně neupozorní a nepožádá dodavatele o jejich opravu. Stejně tak dodavatel nenese odpovědnost, pokud zákazník přesto trvá na jejich zachování, nebo pokud dodavatel nemohl tyto nesrovnalosti zjistit. Pokud takové vlivy snižují kvalitu zadání a následně kvalitu produktu, nebudou považovány za chybu ze strany dodavatele.

7.2 Dodavatel nenese odpovědnost za porušení duševního vlastnictví nebo autorských práv ze strany zákazníka při zadání produktu. Zákazník ví a je si vědom, že nemá-li příslušná práva k použitým dílům, nesmí je použít, jinak se vystavuje riziku postihu. V případě sankcí uplatněných vůči dodavateli kvůli takovému porušení má dodavatel právo na náhradu škody.

7.3 Dodavatel odpovídá pouze za čitelnost těch čárových kódů, které odpovídají rozměrům, barevnému provedení (včetně barev pozadí) a požadavkům příslušných norem (EAN, ISTB).

7.4 Dodavatel není povinen nahradit zákazníkovi jakoukoliv vzniklou újmu včetně přímé, nepřímé nebo následné škody nebo ušlého zisku, ledaže by taková povinnost vyplývala z platných právních předpisů.

7.5 Právo na náhradu případné škody včetně ušlého zisku ze strany dodavatele je zachováno, neníli vyloučeno platnými právními předpisy.

8. LICENCE

8.1 Bude-li výsledný design produktu autorským dílem patří veškerá práva s tím spojená zákazníkovi. Zákazník však uděluje dodavateli k dílu nevýhradní licenci za účelem výroby a dodání produktu zákazníkovi a současně mu uděluje trvalou licenci bez jakéhokoliv územního nebo množstevního omezení k vyobrazení (reprodukci) autorského díla v propagačních a marketingových materiálech a/nebo na webových stránkách dodavatele. Dodavatel smí poskytnout sublicenci k autorskému dílu ve stejném rozsahu jako má sám také svým partnerům, kteří se podílejí na dodání a výrobě produktu.

9. KOMUNIKACE

9.1 Veškerá jednání mezi dodavatelem a zákazníkem mohou být prováděny také elektronicky.

9.2 Kontaktní adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice, tel: 778 401 359, jirka@coolcan.cz nebo tvuj@coolcan.cz.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1 Nabídka obsahuje návrh cen a nákladů za realizaci požadavků zákazníka, včetně platebních podmínek.

10.2 Pokud není stanoveno jinak, cena se rozumí jako EXW (bez dopravních nákladů).

10.3 K ceně produktu je připočítána platná sazba DPH a další daně, celní nebo jiné poplatky platné v době expedice.

10.4 Ceny produktů uvedené v ceníku jsou obecné a mohou být navýšeny v závislosti na požadavcích zákazníka jako jsou např. variabilní data, použití speciálních tiskových technologií, barev nebo materiálů apod.

10.5 Platební podmínky se sjednávají individuálně na základě nabídky dodavatele.

10.6 Zákazník je povinen zaplatit dohodnutou cenu podle dohodnutých podmínek.

10.7 Dodavatel vystavuje daňový doklad spolu s dodacím listem nejpozději při expedici zboží. Neodebrané zboží bude po 3 měsících připraveno k osobnímu odběru a fakturováno, pokud není dohodnuto jinak. Právo dodavatele na vystavení zálohové faktury tím není dotčeno.

10.8 Při prodlení s platbou může dodavatel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do výše 20% z dlužné částky.

10.9 V případě nárůstu výrobních nákladů (např. zvýšení cen energií, materiálů, dopravy nebo změny měnových kurzů) může dodavatel zvýšit dohodnutou kupní cenu během smluvního vztahu se zákazníkem, o tom bude zákazníka informovat.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1 Pokud dodavatel nemůže splnit své závazky z neovlivnitelných důvodů (např. válečné konflikty, přírodní katastrofy, vládní nařízení), oznámí to zákazníkovi a dohodnou se na dalším postupu. V těchto případech se lhůta plnění prodlužuje. Právo na zaplacení smluvních pokut se po dobu trvání vyšší moci pozastavuje.

12. OBAL

12.1 Všechny produkty dodavatele jsou baleny tak, aby byly chráněny před poškozením během manipulace a přepravy.

12.2 Balení produktu je jasně označeno pro snadnou identifikaci obsahu.

13. ZÁRUKA A REKLAMACE

Zákazník bere na vědomí, že každý produkt je ve svém vyobrazení (designu) unikátní a možnosti reklamace produktu jsou po odsouhlasení autorských korektur omezeny, a to i s ohledem na jejich individuální výrobu.

13.1 Dodané produkty mají záruku po dobu 6 měsíců od data výroby, které je uvedeno na obalu nebo na dodacím listě nebo do okamžiku otevření produktu, podle toho, co nastane dřív. Pro nápoj, který je součástí produktu se uplatní buď expirační lhůta nebo datum spotřeby uvedeným na obalu produktu.

13.2 Nedodržení podmínek přepravy a skladování podle čl. 13 OU vede ke ztrátě záruky.

13.3 Záruka se nevztahuje ani na jakékoliv poškození obalu způsobené vnějšími vlivy (zejména mechanické poškození jako je promáčknutí, poškrábání, oděr, rozbití apod.), a to z jakékoliv příčiny, které vzniknou po předání produktu.

13.4 Po odsouhlasení autorských korektur nelez reklamovat ani jakékoliv vady designu, tj. zejména chyby v grafice, vyobrazení, čitelnosti textu, ale také správnosti a úplnosti textu apod.

13.5 Blíže viz reklamační řád – odkaz www.coolcan.cz/pages/pro-firmy

14. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

14.1 Podmínky: - Ukládání v nepoškozených původních obalech. - Nevystavovat sálavému teplu, přímému slunečnímu záření nebo mrazu. - Teplota udržovaná v rozpětí uvedeném v nabídce a není-li v nabídce uvedena potom maximálně do 25 °C. - Ochrana před vlhkostí, znečištěním, povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením. - Nedoporučuje se ukládat produkty vedle látek, které mohou vylučovat chemické výpary, zejména látky obsahující změkčovadla nebo rozpouštědla. - Spotřebovávání nejstarších skladovaných produktů jako prvního. - Další podmínky skladování mohou být uvedeny na obalu produktu.

14.2 Nezajištění správného skladování může způsobit znehodnocení obsahu. V takovém případě obsah produktu v žádném případě nekonzumujte, jinak se vystavujete riziku vzniku zdravotních komplikací.

14.3 Doporučené podmínky pro použití samolepicích materiálů (pokud není stanoveno jinak): Samolepicí materiály se aplikují na rovný, suchý, čistý povrch bez mastnoty, v prostředí s podmínkami uvedenými v odst. 13.1 výše.

14.4 Před použitím produktu a jeho aplikací je vhodné konzultovat zamýšlený způsob užití s dodavatelem.

15. ZMĚNY OBJEDNÁVEK

15.1 Změny v množství jsou možné jen před zahájením výroby a nesmí klesnout pod minimální počet odebraných kusů stanovených v nabídce. Může se stát, že se změnou množství se změní i cena, termín dodání a že se dodávka rozdělí na více částí.

15.2 Změny musí být konzultovány a potvrzeny kontaktní osobou dodavatelem, jako jsou obchodníci nebo zákaznické centrum.

16. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ

16.1 Storno nebo zrušení objednávky. Při stornu nebo zrušení objednávky ze strany zákazníka – hradí zákazník už vynaložené náklady ze strany dodavatele.

16.2 Odstoupení. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy před dodáním produktu v případě, že není schopen objektivně dodat produkt zákazníkovi v přiměřené lhůtě z důvodů na straně třetích osob. Taktéž může odstoupit od smlouvy, pokud se ukáže, že zákazník porušil předchozí smlouvu s dodavatelem. Zákazník má právo písemně odstoupit od smlouvy před dodáním produktu v případě, že dojde k více jak 30dennímu prodlení s termínem dodání produktu. O odstoupení od smlouvy upozorní odstupující strana druhou stranu bezprostředně poté, co se dozví o okolnostech umožňující odstoupení od smlouvy.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Předpokládá se, že si zákazník při výběru produktů dodavatele sám a svobodně vybral, zda jsou vhodné pro jím zamýšlené použití.

17.2 Jako dodavatel jsme odpovědni za případné škody způsobené naší činností, a to v hodnotě nedodaných nebo vadně dodaných produktů a služeb, ale ne více než jejich hodnota.

17.3 Žádná zřeknutí se práv nebo nároků, ani změny nebo dodatky k těmto OU nejsou platné, pokud nejsou vzájemně písemně dohodnuty. Jakékoliv jiné obchodní podmínky předložené zákazníkem, které nejsou dodavatelem schváleny jsou nepřípustné a nepřihlíží se k nim.

17.4 Pokud jsou sjednány jiné podmínky kupní smlouvou, dodatkem ke kupní smlouvě nebo potvrzením písemné objednávky, ty mají přednost před těmito OU. Vztah mezi námi a zákazníkem se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o právu autorském.

17.5 Případné spory mezi dodavatelem a zákazníkem řeší příslušný český soud.

17.6 Pokud je nutný překlad smluv a těchto podmínek do jiného jazyka, rozhodující je výklad podle české verze. V Praze dne 01.6.2024, verze 2.0